Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Geguritan Bahasa Jawa kelas 9

 GEGURITANA. Pangerten Geguritan

Geguritan yakuwe salah sijining karya

sastra jawa kang awujud sekang rasa ing ati kang

diungkapake kaliyan penyair nganggo

basakangana iramane, rimane, mitra, bait lan

penyusan lirik kang duweniteges utawa makna

ing lirik geguritan

Geguritan kalebu salah sijining Puisi Jawa. Pangerten babagan tegese

geguritan ing antarane diandharake dening Subalidinata (1994: 45) ing bukune kang

irah-irahan Kasusastraan Jawa. Geguritanyakuwe iketaning basa kang memper

syair. Miturut Subalidinata, geguritan asale sekang tembung gurita kang diowahi

sekang tembung asline yakuwe gerita. Tembung geritadhewek minangka tembung

andahan kang linggane yakuwe tembung gita, tegese tembang utawa syair.

Nggarit ( ngarang ) geguritan kuwe bisa wujud ngandharake ( nyritakakna )

pengalaman pribadi utawa gegambaran kahanan nemu ing masyarakat, utawa uripe

manungsa ing alamdonya manut jaman kelakone.

B. Jinise Geguritan

1) Adhedhasar dhapukaning ukara lan pangiketing tembung, geguritan bisa

kaperang dadi:

a) Syair rong gatra sapada yakuwe geguritan kang saben padane kasusun sekang

rong gatra utawa larik. (Gita Dwigatra)

b) Syair telung gatra sapada yakuwe geguritan kang saben sapadane kasusun

sekang telung gatra utawa telung larik. (GitaTrigatra)

c) Syair patang gatra sapada yakuwe geguritan kang saben padane kasusun

sekang patang gatra utawa patang larik. (GitaCaturGatra)

d) Syair limang gatra sapada yakuwe geguritan kang saben padane kasusun

sekang limang gatra utawa limang larik. (Gita Panca Gatra)

e) Syair nem gatra sapada yakuwe geguritan kang kang saben padane kasusun

sekang nemgatra utawa nemlarik. (Gita Sadgatra)

f) Syair pitung gatra sapada yakuwe geguritan kang kang saben padane kasusun

sekang pitu gatra utawa pitung larik. (Gita Sapta Gatra)

Buku Basaku Penginyongan Kelas 9 Semester Genap 20/21 6

g) Syair wolung gatra sapada yakuwe geguritan kang kang saben padane

kasusun sekang wolung gatra utawa wolung larik. (Gita Hastha Gatra)

h) Syair sangang gatra sapada yakuwe geguritan kang kang saben padane

kasusun sekang sangang gatra utawa sangang larik. (Gita Nawa Gatra)

2) Adhedasarsurasane kang kamot jrone geguritan, kaperang dadi7 yakuwe:

a) Odeyakuwe geguritan kang surasane ngemot pangalembana marang wong

liya, negara kang dianggap luhur.

b) Himne yakuwe geguritan ngalembana marang GustiKang Maha Kuwasa.

c) Elegi yakuwe geguritan sing njlentrehake sawijining bab kang nelangsa.

d) Epigram yakuwe geguritan kang surasane bab agan piwulang-piwulang

moral, nilai urip kang becik lan benersing ditulis kanthiringkes.

e) Satire yakuwe geguritan kang surasane ngenyek kanthi kasar marang

sawijining bab kang ora adilsing ana ing kauripan.

f) Romansa yakuwe geguritan kang surasane bab agan katresnan. Tresna marang

sekang behing bab.

g) Balada yakuwe geguritan kang surasane bab agan crita kang nyata.

3) Adhedasar kagunaane, geguritan kaperang dadi3 yakuwe:

a) Deskriptifyakuwe geguritan kang nggamabaraken kahanan utawa prastawa.

b) Naratifyakuwe geguritan kang nyritakake kahanan utawa pengalaman.

c) Pasemonyakuwe geguritan kang isine kritikan uatawa sindiran.

4) Andhedasar jamane, geguritan dikelompokna dadi loro yakuwe :

a) Geguritan gagrag lawas/sastra tradisional

Geguritan gagrag lawas /kuna iku geguritan kang isih kaiket ing wewaton

(guru gatra, guru wilangan, guru lagu),kaendahane ana ing tembunge/

diksine, nggunakake purwakanthi.

Ciri-ciri gagrag lawas / kuna :

> Diwiwititembung sun

> Caching gatraora ajeg, paling sethithik 4 gatra

> Caching wanda gatra siji lan sijine pada akehe

> Tibaning guru lagu kudu runtut

> Biasane jenenge sing ngarang ora ditulis (anonim) sebab sing nulis ora

gelemdingerteni, merga sastra dianggep duweke masyarakat.

> Lumrahe isipiwulang, umpamane bab tata krama.

Buku Basaku Penginyongan Kelas 9 Semester Genap 20/21 7

Tuladha Geguritan Gagrag Lawas/ Kuno

Sun nggegurit:

1) "Kaanan jaman saiki

Sipat pemudha-pemudhi

Srawunge saya ndadi

Raket wewekane sepi

Tan kadi jaman nguni

Srawung sarwa ngati-ati".

Sun Nggegurit

(2) "Lelakon jaman saiki,

Kabeh pemudha-pemudhi,

Kutha desa gunung sami,

Mung sinau kang den esthi".

b) Geguritan gagrag anyar/ sastra moderen

Geguritan gagrag anyar iku geguritan kang wis ora kaiket ing wewaton

(guru gatra, guru wilangan, guru lagu), kaendahane ana ing tegesing

tembung/ diksine lan nengenake bab isi, mulane geguritan gagrag anyar

diarani. puisi bebas

Tengere/ tandhane geguritan gagrag anyar :

> Ora ana paugeran kang gumathok

> Barisane endah

> Basane dudu basa padinan / sehari-hari

> Migunakake tembung entar / kiasan

> Ana rima, irama, lan intonasi

Tuladha geguritan Gagrag Anyar:

VIRUS CORONA

(Anggitan : Suharti, S.Pd)

Senadyan ra isa nyawang murid kinasih

Nanging ora pedhot sesambungan

Anggonku mulang marga kahanan

Embuh nganti kapan?

Lockdown gawe kangen

Lockdwn gawe bosen

Nanging kanggo medhot nyebare virus corona

Kang tansaya ndadra ngambra-ambra

Ja padha sambat ayo padha ngibadah

Sinau neng ngomah

Ngrewangi ibu asah-asah lan umbah-umbah

Bapak ibu guru siap paring wewarah

Lockdown gawe kangen

Jaga kasarasan lan aja lali ngibadah

Muga virus ndang musnah

Ayo bebarengan budhal sekolah

Mugi Gusti tansah paring berkah


Gladhen

1. Goletana tegese tembung-tembung ing ngisor iki lan gawea ukara kang ana

kaitane karokasarasan!

1) Srawunge

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

2) Raket

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

3) Kahanan

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

4) Senadyan

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

5) Sambat

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

6) Kinasih

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

7) Kasarasan

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

8) Bebarengan

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

9) Budhal

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

10) Lockdown

Tegese: ...................................................................................................................

Ukara : ...................................................................................................................

2. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisorkiye kanthi patitis!

1) Apa bedane panulisane geguritan gagrag lawas lan geguritan gagrag anyar?

Wangsulan:............................................................................................................

................................................................................................

2) Manut geguritan gagrag lawas apa kang dikarepake pemudha-pemudhi jaman

saiki?

Wangsulan:.............................................................................................................

.................................................................................................................................

3) Apa tegese ukara “Mung sinau kang den esthi” ?

Wangsulan:.............................................................................................................

................................................................................................................................

4) Apa isigeguritan gagrak anyar ing dhuwur!

Wangsulan:.............................................................................................................

................................................................................................................................

5) Manut geguritan gagrag anyar, sapa kang kudu sinau ana ing ngomah?

Wangsulan: .............................................................................................................

................................................................................................................................

Posting Komentar untuk "Geguritan Bahasa Jawa kelas 9"