Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

BAHASA JAWA KELAS 7 MATERI 2 PARAMASASTRA WACANA NARASI

💦 MATERI 2

PARAMASASTRA WACANA NARASI 💦


1.     Tembung lingga

Tembung lingga yaiku tembung sing durung diowahi soko asale, utowo tembung asline utowo tembung wungkul durumg ditambahi imbuhan liyane jik asli, 
Tuladha:
Adus, ngarit, turu, meja, kursi,dolan, tandur  cekel, mulih, tibo

2.     Tembung Andahan

Tembung andahan Yaiku tembung sing wis owah soko asline, tembung sing wis  diimbuhi ing nÄ£arep tengah utowo mburi, tembung andahan yaiku tembung lingga sing uwis dirimbag. Owah-owahan kui bisa awujud :

-        Wuwuhan (imbuhan)

-        Ngrangkep tembung (dwilingga, kata ulang/reduplikasi)

-        Nyambor tembung (kata majemuk)

a.       Wuwuhan

Wuwuhan kuwe ana telu yakuwe, ater-ater (awalan), Seselan (sisipan), lan panambang (akhiran).

Tuladhane ater-ater:

1.     Ater-ater anuswara (n, m, ny, ng)

Tulandha :     n + tampa: nampa,

m + pangan: mangan,

ny + sapu: nyapu,

ng + goring: nggoreng

2.     Ater-ater tripurusa (dak, kok, di)

Tulandha :     kok + pangan: kokpangan,

di + jambak: dijambak,

dak + masak: dakmasak

3.     Ater-ater lingga andhahan (sa, pa, pi, ka, ke, ma, pra, pari, tar

Tuladha :        sa + wengi: sawengi,

pa + mudha: pamudha,

pi + tutur: pitutur,

ka + tabrak: katabrak

ke + jedhug : kejedhug

ma + lumpat : malumpat

 

Tuladhane panambang:

1.     Panambang ku, mu, e

Tuladha : Buku + ku: bukuku, Sapu + mu: sapumu, Jaran + e: jarane

2.     Panambang an

Tuladha : Gawa + an: gawan

3.     Panambang i

Tuladha : Suwek + i: suweki

4.      Panambang a, na, ana, en

Tuladha : Jupuk + a: jupuka, Pangan + na: panganna, Sapu + ana: saponana, Jaga + en: jaganen

5.      Panambang ake

Tuladha : Gambar + ake: gambarake

6.      Panambang ne, ing

Tuladha : Bapak + ne: bapakne, Abang + ing: abanging

 

Tuladhane seselan:

1.     Seselan in:

Tuladha : Cedhak + in: cinedhak, Titah + in: tinatah

2.      Seselan um:

Tuladha : Bagus + um: gumagus, Tindak + um: tumindak

3.      Seselan l, r:

Tuladha : Siwer + l: sliwer, Kelip + r: krelip

 


3.     Tembung Tembung Rangkep

Tembung rangkep yaiku tembung kang windo utowo linggane kerangkep loro tembung sing di woco rangkep pindo, sakabehung tembung ingkang rangkep pindo

-        Dwilingga padha swara/wantah

Diarani dwilingga padha swara amarga linggane diucapake ping pindho (disebut dwilingga padha swara karena kata dasarnya diucap dua kali).
Tuladha :  Panas-panas,

maca-maca,

guru-guru,

abang-abang

-        Dwilingga salin swara

Dwilingga kang swarane wis ganti/ malih (dwilingga yang kata dasarnya berganti huruf vokal).

Tuladha :  bola-bali,

mloya-mlayu,

mloka-mlaku,

-        Dwipurwa

Dwi artinya dua, purwa berarti awalan. Tembung rangkep dwipurwa yaiku tembung kang dirangkep wanda/suku kata ana ing ngarep dhewe ( tembung rangkep dwipurwa adalah tembung rangkep yang diulang suku kata bagian depan atau suku kata pertama).

Tuladha :  Luhur = lu+luhur = leluhur 

Tamba = ta+tamba = tetamba

Jamu =  ja+jamu= jejamu

Tuku =  tu+tuku    = tetuku.

-        Dwiwasana

Dwi artinya dua, wasana artinya penutup. Tembung rangkep dwiwasana yaiku tembung kang dirangkep wanda/suku kata ana ing mburi dhewe (tembung rangkp dwiwasana adalah tembung rangkep yang di tumpuk suku nkata bagian akhir).

Tuladha :  cekik : cekik+kik = cekikik

cenges : cenges+nges =cengenges

cengis : cengis+ngis =cengingis

cethet : cethet+thet =cethethet

-        Dwilingga semu

Dwilingga semu uga diarani dwilingga murni,amarga tembung-tembung mau ora ana linggane (disebut juga dwilingga murni, karena kata ulang ini sebenarnya bukan kata ulang)

Tuladha:   orong-orong,

kupu-kupu,

angga-angga,lsp.

 

 ðŸŽˆ                                                                                                     🎈

Posting Komentar untuk "BAHASA JAWA KELAS 7 MATERI 2 PARAMASASTRA WACANA NARASI "