Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Struktur Geguritan "Bahasa Jawa Kelas 9"

 Struktur Geguritan
1. Struktur Fisik

a. Tipogra (Bentuk geguritan)

Yakuwe wewangun geguritan kang ditulis ora ngebeki larik lan ora kudu

kawiwitan aksara gedhe (huruf kapital), sarta ora dipungkasi tandha titik (.)

utawa tandha pamaca liyane.

b. Diksi(PilihaneTembung)

Yakuwe pamilihe tetembungan kang maknane mentes (padat), kang bisa

negesi pirang-pirang kekarepan kanthi nggatekake larasing unine tembung.

c. Imaji(Pengungkapan pengalaman Indrawi)

Yakuwe rerangken tetembungan ing geguritan bisa medharake pengalaman

indrawi, kayata: paningal, pangrungon, lan pangrasa, saengga pamaos bisa

kagawa ing swasana kaya kang dialami panggurit. Imaji kaperang dadi 3

yakuwe: imaji paningal, imaji raba/ sentuh.

d. Tembung Konkret

Yakuwe tetembungan kang bisa ditangkep dening alat indra kang bisa

nuwuhake imaji. Tembung konkret ing kene bisa arupa pepindhan (kiasan)

utawa pralambang. Tuladha: bun (embun) bisa dadi pralambang wening, niyat

suci, tulus, endahing swasana esuk.

e. BusananingBasa (GayaBahasa)

Yakuwe panggone basa kang bisa nguripake swasana lan nuwuhake anggepan

(konotasi) tartamtu sarta bisa nuwuhake rasa kaendahan.

f. Wirama (Rima)

Yakuwe runtuting swara ing geguritan kang bisa ing wiwitan, tengah, utawa

ing pungkasaning gatra/ larik.


2. Struktur Batin

a. Bakuning gagasan (tema)

Yakuwe kekarepan utawa maksud tartamtu kang kinandhut ing saben

tembung, gatra (larik), pada (bait), lan sekangbehe pada ing geguritan.

b. Pangrasane penyair

Yakuwe tembung-tembung ing sajroning geguritan kang nduwe teges kanggo

manjilmakake rasa. Pandungkape rasa kang kinandhut ing geguritan ana

kaitane karo blegere (sosok/ latar belakang) panggurityakuwe latar belakang

agama, pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, jabatan/ kedudukan ing

masyarakat, umur, penagalaman sosiologi lan psikologi lan kawruh

(pengetahuan) panggurit

c. Nada/sikap penyair marang pamaos.

Yakuwe patrap ing sajroning geguritan. Kekarepan kiye bisa arupa pesen kang

sipate ngguroni (menggurui), ndikte (mendikte), kerja sama, ngudari prakara

(memecahan masalah), masrahake (mborong kersa)marang para maos.

d. Amanat

Yakuwe pesen kang diwedharake penyair marang pamaos.

e. Suasana

Yakuwe kahanan batin sawise maca geguritan kang dirasekangke pamaos.


D. Maca Lan Nulis Geguritan

Coba teks geguritan ing ngisor kiye wacanen kanthi patitis !

VIRUS CORONA

(Anggitan : Suharti, S.Pd)


Prahara tahun puniki

Kailh ewu kalih dasa

Sekangwit marga anane

Sinebut virus corona

Rata saalam ndonya

Akeh wong sampun kawuwus

Satemah tumekeng sirna

Virus corona sayekti

Bebaya kang mawa wisa

Aja dianggep sepele

Kalamun ana kang kena

Nular sapadha-padha

Aja lena lan katungkul

Ngudi segeringsalira

Cara kanggo nanggulangi

Nyebare virus corona

Aja kumpul ing wong akeh

Jawat asta sesama

Haywa padha dijaga

Karesikan pancen baku

Urip kalis ing lelara

1) Maca Geguritan kang apik

Carane maca geguritan kang becik lan endah sakurang-kurange ana 4, yakuwe:

a. Wicara (cara ucap), tegese pocapane kudu cetha, mantep ora kena ragu-ragu,

pocapan lafal (a, i, o, e, tha, ta, dha, da, lsp) sing bener lan jelas.

b. Wirama (lagu lan intonasi), tegese banter alone pocapan lan munggah mudune

intonasi kudu dilarasake karo isine geguritan.

c. Wirasa (njiwai), tegese pedhotan tembung/ ukara kudu cocok karo karepe

(prentah, nesu,seneng, ngenyek, getun lan liya-liyane)

d. Wiraga (ekspresi mimik) tegese polah obahing tangan, awak, polatan, rasa kudu

luwes ora kaku ora digawe-gawe. 


2) Nulis Geguritan

a. NentukakeTema

Sadurunge nggawe geguritan kudu ditentoake apa temane. Tema yakuwe ide

gagasan apa sing arep digawe kanggo isi neng geguritan.

b. Ngubah Ide/ Tema dadiGeguritan.

Sawise ketemu ide kudu diolah lan dihayati. Umpama nggawe geguritan

"simbok", awake dhewekk kudu bisa ngrasekangke apa kang dirasake lan

dikarepake simbok. Banjur disusun tembung-tembung supaya dadi geguritan

sing penak diwaca

c. GayaBasa/ Majas

Nggawe geguritan mesti ora ninggalake majas. Majas kang digunakake bisa

macem-macemananging kang kerep yakuwe majas personi kasi lan hiperbola.

d. Bait, Rima, lan Irama

Ana ing geguritan modern, bait, rima, lan irama ora pati digatekake. Ananging,

luwih becik menawa bait, rima, lan irama bisa digatekake supaya geguritan

kang digawe enak diwaca.

e. Dasanama, purwakanthi, lan sapanunggalane.

Biyasane, ana ing geguritan, supaya nambah endahing isi, tembung-tembung

kang dianggo migunakake dasanama, purwakanthi, lan kawruh basa liyane.


Gladhen

Gawea geguritan manut cara-cara kang diterangaken ing dhuwur kathi tema “ virus

corona 19”

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

..........................................................


Posting Komentar untuk "Struktur Geguritan "Bahasa Jawa Kelas 9""